سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۶ میلیون تومان است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اعلام میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ گفت: سقف معافیت مالیاتی در سال جاری به صورت سالانه ۳۶ میلیون تومان و به صورت ماهانه سه میلیون تومان می باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با اشاره به مقررات جزء (۲) بند ( الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور عنوان کرد: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴ ) قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ ، سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.
وی اضافه کرد: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم ازحقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد می باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند، مشمول معافیت ماده (۸۴ ) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.
وی همچنین عنوان داشت: حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیات علمی ( آموزش و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۸ یا اصلاحات الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.
وی افزود: براساس ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، « از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ۱۰ درصد به عنوان مالیات کسر خواهد شد.»
دکتر پارسا همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه در جزء(۲) بند (الف) تبصره (۱۲) مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است; بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیات علمی مشمول نرخ ۱۰ درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد، به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیات علمی اعمال می گردد و در صورتیکه معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیات علمی نخواهد بود.
وی تاکید کرد: با توجه به استثنای احکام تبصره های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) یاد شده، کلیه احکام تبصره های (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶، ( اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۳۹۹ کماکان لازم‎الاجرا می باشد.
دکتر پارسا همچنین نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق را نیز به شرح جدول ذیل اعلام کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.