انجمن حسابداران مدیریت امریکا IMA

انجمن حسابداران مدیریت امریکا با حدود ۶۷ هزار نفر عضو در زمینه توسعه دانش و مهارت حسابداری مدیریت و مدیریت مالی فعالیت دارد. انجمن دو مدرک حرفه ای به اشخاص واجد شرایط اعطا می کند:

انجمن حسابداران مدیریت امریکا IMA

   حسابدار مدیریت رسمی CMA و مدیر مالی رسمی .CFM  مدرک حسابدار مدیریت رسمی با هدف توسعه و سنجش مهارتهای افراد در عرصه تفکر انتقادی و تصمیمگیری و مدرک مدیر مالی رسمی برای توسعه مهارتهای افراد در عرصه مدیریت وجوه نقد، تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری، و مدیریت ریسک طراحی شده است.

وب سایت رسمی انجمن: www.imanet.org