لینک بررسی و صحت ثبت نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در سامانه evat.ir

جهت ورود به سامانه [بررسی ثبت نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده]کلیک کنید

 

در راستای ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله، شرایط و فرآیند ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای برخی از مودیان محترم مالیاتی با مشکلاتی همراه بوده است، لذا به منظور تکریم مودیان و تسریع و تسهیل شرایط و فرآیند ثبت نام، مقرر میدارد

حذف فیزیکی گواهینامه های ارزش افزوده