برپایه تلاش مستمر و همت همکاران حرفه ای در تحلیلگران داده ارقام توانسته ایم با بیش از هفتاد شرکت معتبر تاکنون همکاری نماییم و بر خود میبالیم که اعتماد این عزیزان  متوجه  این مجموعه گردیده است بدون شک این افتخار تلاش  همه همکاران را در جــــهت ارائه خدمات بهتر بیشتر وبیشتر میکند و قدر دان اعتماد تان هستیم .